Sisäänheittäjän 10 kultaista ohjetta

Jokai­nen pit­kän lin­jan pro­moot­to­ri on jos­sain vai­hees­sa työ­uraan­sa teh­nyt sisäänheittokeikkoja.

Useim­mi­ten sisään­hei­tol­la tar­koi­te­taan ihmis­ten face to face kyl­mä­kon­tak­toin­tia, sisään­heit­tä­jän pysäyt­täes­sä ohi­kul­ke­via ihmi­siä. Tämä voi tapah­tua esi­mer­kik­si mes­suil­la, kaup­pa­kes­kuk­sis­sa, tapah­tu­mis­sa ja oikeas­taan kai­kis­sa yhteyk­sis­sä, jois­sa poten­ti­aa­li­nen asia­kas halu­taan hou­ku­tel­la tiet­tyyn pis­tee­seen myyn­tiä, akti­vi­teet­tia tai tie­don­ke­ruu­ta varten.

Sisään­heit­tä­jän toi­men­ku­van haas­ta­vuus tulee useil­le ensi­ker­ta­lai­sil­le yllä­tyk­se­nä ja ulko­puo­li­sen tark­kai­li­jan ei tar­vit­se olla alan ammat­ti­lai­nen havai­tak­seen teki­jöi­den tai­to­ta­sois­sa suu­ria­kin eroja.

Mikä tekee sisään­heit­tä­jäs­tä osaa­van? Mie­les­täm­me vas­taus tähän on teki­jän vuo­sien var­rel­la kart­tu­nut hil­jai­nen tie­to, joka hei­jas­tuu ympä­ris­töön mää­rä­tie­toi­se­na toi­min­ta­na sekä erin­omai­se­na peli­sil­mä­nä. Aloit­te­le­va teki­jä voi kui­ten­kin pai­ka­ta puut­tu­vaa koke­mus­taan sin­nik­kääl­lä asen­teel­la sekä roh­keu­del­la tul­la torjutuksi.

Täs­sä kym­me­nen kul­tais­ta ohjet­ta onnis­tu­nee­seen sisäänheittoon!

1. Tulo­kul­ma

Mää­ri­tel­kää sisään­hei­tol­le yhtei­nen tulo­kul­ma. Pai­naa­ko kon­tak­toin­nis­sa mää­rä vai laa­tu? Teh­kää työn­ja­ko hen­ki­lö­kun­nan kes­ken. Kuka ohjaa sisään ja kuka ottaa kopin sisään­hei­tet­tä­väs­tä? Toi­min­ta­lin­jan on olta­va aukoton.

2. Ympä­ris­tön skan­naus ja koh­teen kiinnittäminen

Sisään­heit­tä­jän on aluk­si sisäis­tet­tä­vä asia­kas­yri­tyk­sen mää­rit­te­le­mä opti­maa­li­nen koh­de­ryh­mä. Tämä luo poh­jan ohi­kul­ke­van ihmis­mas­san skan­nauk­sel­le. Sisään­hei­tet­tä­vä koh­de tuli­si kiin­nit­tää ihmis­mas­sas­ta hyvis­sä ajoin, jot­ta sisään­heit­tä­jä osaa ajoit­taa kon­tak­toin­nin oikein.

3. Ele­kie­li

Sisään­heit­tä­jän kehon­kie­len tuli­si olla saman­ai­kai­ses­ti huo­le­ton, avoin sekä mah­dol­li­sim­man ryh­di­käs. Velt­to ja anteek­si­pyy­te­le­vä ole­mus vies­tii asiak­kaal­le, että teki­jä ei itse usko mai­nos­ta­maan­sa tuot­tee­seen tai pal­ve­luun ja ei yksin­ker­tai­ses­ti viih­dy työs­sään. Myös lii­ka levot­to­muus ja aggres­sii­vi­suus saa asiak­kaan ärsyyn­ty­mään ja pahim­mas­sa tapauk­ses­sa vaih­ta­maan suun­taa jo kau­an ennen sisään­heit­to­pis­teel­le saapumista.

4. Oikea etäisyys

Hyvä­nä nyrk­ki­sään­tö­nä voi­daan pitää 3 met­rin sädet­tä. Kun koh­de astuu tämän säteen sisä­puo­lel­le, voi sisään­heit­tä­jä ava­ta kes­kus­te­lun. Kes­kus­te­lun avaa­mi­nen koh­teen olles­sa lii­an kau­ka­na saa tämän pahim­mil­laan vaih­ta­maan suun­taa. Puheyh­tey­den avaa­mi­nen lii­an lähel­lä koh­det­ta luo puo­les­taan häm­men­nys­tä ja nos­taa kiel­täy­ty­mi­sen ris­kiä. Lähei­syy­se­ti­ket­ti on myös pit­käl­ti kult­tuu­ri­nen asia, joten mukaan on las­ket­ta­va myös suo­ma­lai­nen reviiritietoisuus.

5. Puhe­tyy­li

Aikaa on raja­tus­ti, joten sisään­heit­tä­jän on esi­tet­tä­vä asian­sa nopeas­ti, kuu­lu­vas­ti sekä sel­keäs­ti artikuloiden.

6. Kouk­ku

”Oli­si­ko teil­lä het­ki aikaa?”. Vas­taus tämän tyyp­pi­seen kysy­myk­seen on 90 pro­sen­tin toden­nä­köi­syy­del­lä ”ei”. Ilman kouk­kua ei syn­ny tulos­ta. Mones­ti pro­moo­tios­ta mak­sa­va asia­kas­yri­tys yliar­vioi tar­jouk­sen­sa hou­kut­te­le­vuu­den. Ohi­kul­ki­jan on koet­ta­va, että sisään­heit­to­pis­tee­seen pysäh­ty­mi­nen ja annet­tuun ehdo­tuk­seen tart­tu­mi­nen sisäl­tää väli­tön­tä hyö­tyä ja on uhra­tun ajan arvois­ta. Kouk­ku­na voi toi­mia arvon­ta, akti­vi­teet­ti tai ilmai­nen jaet­ta­va tavara.

7. Tun­nus­te­lu

Mikä­li koh­de epä­röi, pyri vakuut­ta­maan hänet muu­ta­mal­la suos­tut­te­le­val­la peli­lauseel­la. Tul­kit­se koh­teen ele­kiel­tä ja päät­te­le tätä kaut­ta sisäl­tää­kö kes­kus­te­lu­ti­lan­ne min­kään­lais­ta pelivaraa.

8. ”Ei” on koko­nai­nen lause

Mikä­li kiel­tä­vä vas­taus ei sel­väs­ti sisäl­lä min­kään­lais­ta jous­to­va­raa, älä läh­de jan­kut­ta­maan tai seu­raa­maan koh­det­ta. Lii­ka hyök­kää­vyys ja vas­ta­puo­len rajo­jen rik­ko­mi­nen jät­tää tilan­tees­ta nega­tii­vi­sen muistijäljen.

9. Kiit­tä­mi­nen

Oli vas­taus sit­ten kiel­tei­nen tai myön­tei­nen, muis­ta kiit­tää lopuk­si. Kie­len­käy­tön on pysyt­tä­vä koh­te­li­aa­na haas­ta­vis­sa­kin tilanteissa.

10. Sin­nik­kyys

Malt­ti on valt­tia! Sisään­heit­to on ennen kaik­kea sin­nik­kyys­la­ji. Sisään­hei­ton haas­ta­vuus riip­puu pit­käl­ti kou­kun hou­kut­te­le­vuu­des­ta, ohi kul­ke­vien ihmis­ten mää­räs­tä, sisään­heit­tä­jän ammat­ti­tai­dos­ta ja monis­ta muis­ta eri teki­jöis­tä. Sisään­hei­ton tuo­mat pii­kit näyt­täy­ty­vät päi­vän mit­taan usein sykleit­täin. Älä lan­nis­tu kiel­tä­vis­tä vas­tauk­sis­ta, vaan pus­ke lujas­ti eteenpäin!