10 myyttiä emännöinnistä

Hos­taa­mi­seen eli emän­nöin­tiin koh­dis­tu­vat asen­teet joh­tu­vat usein tie­don puut­tees­ta. Mitä ihmi­set tie­tä­vät emän­nöin­nis­tä ja miten he suh­tau­tu­vat sii­hen? Emän­nöin­ti on pal­ve­lu­na vie­lä tänä­kin päi­vä­nä suu­rel­le ylei­söl­le mel­ko vie­ras ja alaan koh­dis­tuu monia stereotypioita.

Ohes­sa kym­me­nen emän­nöin­tiin liit­ty­vää myyttiä!

1. Työ on pelk­kää hymyi­lyä ja pai­kal­laan seisoskelua

Täl­lai­set mie­li­ku­vat ovat luul­ta­vas­ti saa­neet syn­tyn­sä tilan­teis­ta, jois­sa ihmi­set ovat todis­ta­neet vie­res­tä puut­teel­li­ses­ti kou­lu­tet­tu­jen emän­tien työs­ken­te­lyä. Ammat­ti­tai­toi­nen emän­tä on jat­ku­vas­ti liik­keel­lä ja nou­dat­taa tiet­tyä pal­ve­lu­pro­to­kol­laa ympä­ris­tös­tä sekä ohjeis­tuk­sis­ta riippumatta.

2. Ulko­nä­kö ratkaisee

Emän­nöin­ti miel­le­tään usein ulko­nä­kö­kes­kei­sek­si. Emän­nil­tä vaa­di­taan toki siis­tiä ja huo­li­tel­tua ole­mus­ta, mut­ta teki­jät vali­koi­tu­vat kei­koil­le ammat­ti­tai­don, eivät ulko­nä­kö­mit­ta­rien perusteella.

3. Tilaa­jat ovat pel­käs­tään miehiä

Iso osa tilaa­jis­tam­me niin tapah­tu­ma­teol­li­suu­den kuin myös yksi­tyis­ti­lai­suuk­sien puo­lel­la on nais­puo­li­sia hen­ki­löi­tä. Emän­nöin­ti sovel­tuu laa­jaan skaa­laan eri­lai­sia tilai­suuk­sia ja tilaa­jan suku­puo­li (tai suku­puo­let­to­muus) on pal­ve­lun­tar­joa­jal­le yhdentekevää.

4. Kuka vaan osaa emännöidä

Emän­nöin­ti on tai­to­la­ji ja kovak­si teki­jäk­si har­jaan­nu­taan vuo­sien työ­ko­ke­muk­sen sekä lukuis­ten asia­kas­koh­taa­mis­ten myö­tä. Onnis­tu­nut emän­nöin­ti vaa­tii oikean asen­teen ja kou­lu­tuk­sen lisäk­si palk­ka­ren­gin nöy­ryyt­tä sekä oma-aloit­tei­suut­ta. Monet kei­kat ovat hen­ki­ses­ti sekä fyy­si­ses­ti kuormittavia.

5. Työ­hön ei kouluteta

Pereh­dyt­tä­mi­nen ja tar­vit­ta­va kou­lut­ta­mi­nen ovat yksi emän­nöin­tia­lan lai­min­lyö­dyim­mis­tä toi­mis­ta ja ken­täl­lä näkyy­kin hyvin moni­nai­sia työs­ken­te­ly­ta­po­ja. Vip­host Fin­land kou­lut­taa kaik­ki teki­jän­sä ja yri­tyk­sen kaut­ta tilat­ta­vat emän­nät nou­dat­ta­vat saman­lais­ta eti­ket­tiä sekä ennal­ta sovit­tu­ja toi­min­nal­li­sia kehyksiä.

6. Emän­tä ei tuo tapah­tu­mal­le rahal­lis­ta lisäarvoa

Emän­tä tuo tapah­tu­mal­le rahal­lis­ta lisä­ar­voa usein pöy­tä­myyn­nin kaut­ta ja ammat­ti­tai­toi­nen emän­tä bon­gaa het­kes­sä Visan vin­gut­ta­jat suu­res­ta­kin asia­kas­mas­sas­ta. Ammat­ti­mai­nen emän­tä yltää päi­vä­ta­sol­la par­haim­mil­laan useam­man tuhan­nen euron arvoi­siin pullomyynteihin.

7. Emän­tä on muun hen­ki­lö­kun­nan jaloissa

Emän­tä ede­saut­taa tapah­tu­man kulus­sa monin eri tavoin ja osaa­vat teki­jät sulau­tu­vat osak­si tuo­tan­toa nopeas­ti ja jou­he­vas­ti. Emän­tä toi­mii elin­tär­keä­nä väli­kap­pa­lee­na jär­jes­tä­jä­ta­hon ja asia­kas­ra­ja­pin­nan välil­lä. Emän­nät kerää­vät ylös palaut­teet sekä kehi­ty­seh­do­tuk­set, sel­vit­tä­vät esiin put­kah­ta­via kysy­myk­siä ja rapor­toi­vat reaa­lia­jas­sa mah­dol­li­sis­ta pul­lon­kau­lois­ta. Isom­mis­sa tapah­tu­ma­to­teu­tuk­sis­sa emän­nät toi­mi­vat lisä­sil­mä­pa­rei­na jär­jes­tyk­sen­val­vo­jil­le ja nopeut­ta­vat annis­ke­lu­hen­ki­lö­kun­nan työskentelyä.

8. Emän­tien ohjeis­ta­mi­nen on vaivalloista

Koke­nut emän­tä tie­tää heti keik­ka­pai­kal­le saa­pues­saan, mitä hänen kuu­luu teh­dä ja sulau­tuu osak­si tapah­tu­maa tar­vit­taes­sa myös ilman sen tar­kem­pia ohjeis­tuk­sia.  Joil­la­kin kei­koil­la työ­teh­tä­vät ovat tilaa­jan toi­mes­ta etu­kä­teen sel­väs­ti lis­tat­tu, mut­ta usein tark­ka työn­ku­va raken­tuu vas­ta pai­kan päällä.

9. Emän­tä kokee ole­van­sa asiak­kaan yläpuolella

Emän­nöin­nin funk­tio­na on saa­da asia­kas tun­te­maan itsen­sä eri­tyi­sek­si, huo­mioi­duk­si sekä arvos­te­tuk­si. Ammat­ti­tai­toi­nen emän­tä koh­taa asiak­kaat nöy­räs­ti, mut­ta nöy­ris­te­le­mät­tä, eikä mis­sään nimes­sä ase­ta itse­ään asiak­kaan yläpuolelle.

10. Emän­tä bon­gai­lee tule­vai­suu­den tref­fi­kump­pa­nei­ta työkeikoilta

Emän­nöin­ti on tui­ki taval­li­nen asia­kas­pal­ve­luam­mat­ti sii­nä mis­sä muut­kin ja ammat­ti­mai­nen emän­tä ei ase­ta mies­puo­li­sia asiak­kai­ta nais­asiak­kai­den edel­le. Suh­tau­tu­mi­nen asiak­kai­siin pysyy kai­kis­sa tilan­teis­sa asial­li­sel­la sekä ammat­ti­mai­sel­la tasolla.