10 myyttiä emännöinnistä

Hos­taa­mi­seen eli emän­nöin­tiin koh­dis­tu­vat asen­teet joh­tu­vat usein tie­don puut­tees­ta. Mitä ihmi­set tie­tä­vät emän­nöin­nis­tä ja miten he suh­tau­tu­vat sii­hen? Emän­nöin­ti on pal­ve­lu­na vie­lä tänä­kin päi­vä­nä suu­rel­le ylei­söl­le mel­ko vie­ras ja alaan koh­dis­tuu monia ste­reo­ty­pioi­ta. Ohes­sa kym­me­nen emän­nöin­tiin liit­ty­vää myyt­tiä! 1. Työ on pelk­kää hymyi­lyä ja pai­kal­laan sei­sos­ke­lua Täl­lai­set mie­li­ku­vat ovat luul­ta­vas­ti saa­neet syn­tyn­sä tilan­teis­ta, jois­sa ihmiset […]