Blogi

Sisäänheittäjän 10 kultaista ohjetta 

Jokai­nen pit­kän lin­jan pro­moot­to­ri on jos­sain vai­hees­sa työ­uraan­sa teh­nyt sisään­heit­to­keik­ko­ja. Useim­mi­ten sisään­hei­tol­la tar­koi­te­taan ihmis­ten face to face kyl­mä­kon­tak­toin­tia, sisään­heit­tä­jän pysäyt­täes­sä ohi­kul­ke­via ihmi­siä. Tämä voi tapah­tua esi­mer­kik­si mes­suil­la, kaup­pa­kes­kuk­sis­sa, tapah­tu­mis­sa ja

Lue lisää » 

10 myyttiä emännöinnistä 

Hos­taa­mi­seen eli emän­nöin­tiin koh­dis­tu­vat asen­teet joh­tu­vat usein tie­don puut­tees­ta. Mitä ihmi­set tie­tä­vät emän­nöin­nis­tä ja miten he suh­tau­tu­vat sii­hen? Emän­nöin­ti on pal­ve­lu­na vie­lä tänä­kin päi­vä­nä suu­rel­le ylei­söl­le mel­ko vie­ras ja alaan

Lue lisää » 

10 myyttiä emännöinnistä 

Hos­taa­mi­seen eli emän­nöin­tiin koh­dis­tu­vat asen­teet joh­tu­vat usein tie­don puut­tees­ta. Mitä ihmi­set tie­tä­vät emän­nöin­nis­tä ja miten he suh­tau­tu­vat siihen?

Lue lisää »