VIP-emännöinti

VIP-emäntä takaa viihtyvyyden

Ammat­ti­tai­toi­set VIP-emän­täm­me takaa­vat vie­rai­de­si viih­ty­vyy­den. VIP-emän­tä tuo tapah­tu­maa­si lisä­ar­voa edis­tä­mäl­lä tapah­tu­man sujuvuut­ta sekä luo­mal­la vie­rai­den kes­kuu­des­sa  arvok­kuu­den tun­tua. Vie­ras kokee ole­van­sa ter­ve­tul­lut ja näin läm­min­hen­ki­nen tun­nel­ma taa­taan heti ensikättelyssä.

Kaik­ki VIP-emän­täm­me kou­lu­te­taan nou­dat­ta­maan oikean­lais­ta pal­ve­lue­ti­ket­tiä. Asia­kas­koh­taa­mi­sis­sa pie­net­kin yksi­tyis­koh­dat toi­mi­vat mer­kit­tä­vi­nä teki­jöi­nä tilaisuu­den onnis­tu­mi­sen kan­nal­ta. Moit­tee­ton, mut­ta saman­ai­kai­ses­ti ren­to tapa lähes­tyä asiak­kai­ta on tai­to­la­ji. Sovi­tam­me kom­mu­ni­koin­ti­tyy­lim­me vas­taamaan aina kysei­sen tapah­tu­man luon­net­ta sekä koh­de­ryh­mää. Tär­ke­ää on, että asia­kas tulee huo­mioi­duk­si ja kuul­luk­si hänel­le mie­lui­sel­la sekä tur­val­li­sel­la tavalla.

Ensi­luok­kai­sen pal­ve­lu­ko­ke­muk­sen luo­mi­nen on eri­koi­sa­laam­me. Vip­host Fin­land huo­leh­tii onnis­tu­nees­ti eri­lais­ten tapah­tu­mien sekä ravin­to­loi­den VIP-tilo­jen pöy­tä­myyn­nis­tä ja emän­nöin­nis­tä. Lisä­myyn­ti pöy­tä­myyn­nin avul­la tuo tapah­tu­mal­le par­haim­mil­laan huo­mat­ta­via lisä­tu­lo­ja sekä suju­voittaa asiak­kai­den ja jär­jes­tä­jä­ta­hon välis­tä asiointia.

VIP-emännän työtehtävät

VIP-emän­nän työn­ku­va pitää sisäl­lään lukui­sia eri­lai­sia työ­tehtäviä. VIP-emän­nän työn­ku­vaan voi­vat kuu­lua mm. 
VIP-vie­rai­den ammat­ti­mai­nen hos­taa­mi­nen perus­tuu ennen kaik­kea VIP-emän­nän asian­mu­kai­seen kou­lut­ta­mi­seen, tilan­netajuun asia­kas­koh­taa­mi­sis­sa sekä teki­jän aiem­paan työko­kemukseen. Har­jaan­tu­nut otteem­me vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­teis­sa mah­dol­lis­taa moit­teet­to­man palvelukokemuksen. 

Emännöinti

Emän­nöin­ti on pal­ve­lu, jota voi­daan sovel­taa laa­jal­ti eri­lai­siin tilai­suuk­siin. Emän­nöin­ti sovel­tuu erin­omai­ses­ti esi­mer­kik­si yri­tyk­sen pik­ku­jou­lui­hin, tee­ma­juh­liin, kesä­päi­viin sekä mui­hin yritystapahtumiin.

Emän­tien teh­tä­vä­nä on luo­da tilai­suu­teen viih­tyi­sä sekä vai­va­ton tun­nel­ma. Tyy­pil­li­ses­ti emän­nän työ­teh­tä­viin kuu­lu­vat vie­rai­den vas­taan­ot­to, vie­rai­den kysy­myk­siin vas­taa­mi­nen sekä infor­maa­tion tar­joa­mi­nen tapah­tu­man kulus­ta. Tapah­tu­man aika­na emän­nät voi­vat myös tar­joil­la juo­mia, huo­leh­tia juh­la­ti­lan siis­tey­des­tä, toi­mia yhteis­työs­sä mui­den tapah­tu­man työn­te­ki­jöi­den kans­sa, pitää huol­ta vie­rai­den viih­ty­vyy­des­tä sekä aut­taa oheis­oh­jel­man koordinoinnissa.

Emän­tien tär­kein teh­tä­vä on tul­la toi­meen kai­ken­lais­ten ihmis­ten kans­sa. Tavoit­tee­na on sulau­tua osak­si tapah­tu­maa ja sen tun­nel­maa sekä sisäis­tää tapah­tu­man luon­ne jo ennen vie­rai­den saapumista.

Ota roh­keas­ti yhteyt­tä puhe­li­mit­se tai jätä tarjouspyyntö