VIP-emännöinti

VIP-emännöinti

 
 

Ammat­ti­tai­toi­set VIP-emän­täm­me takaa­vat vie­rai­de­si viih­ty­vyy­den. VIP-emän­tä tuo tapah­tu­maa­si lisä­ar­voa edis­tä­mäl­lä tapah­tu­man sujuvuut­ta sekä luo­mal­la vie­rai­den kes­kuu­des­sa  arvok­kuu­den tun­tua. Vie­ras kokee ole­van­sa ter­ve­tul­lut ja näin läm­min­hen­ki­nen tun­nel­ma taa­taan heti ensikättelyssä.

Kaik­ki VIP-emän­täm­me kou­lu­te­taan nou­dat­ta­maan oikean­lais­ta pal­ve­lue­ti­ket­tiä. Asia­kas­koh­taa­mi­sis­sa pie­net­kin yksi­tyis­koh­dat toi­mi­vat mer­kit­tä­vi­nä teki­jöi­nä tilaisuu­den onnis­tu­mi­sen kan­nal­ta. Moit­tee­ton, mut­ta saman­ai­kai­ses­ti ren­to tapa lähes­tyä asiak­kai­ta on tai­to­la­ji. Sovi­tam­me kom­mu­ni­koin­ti­tyy­lim­me vas­taamaan aina kysei­sen tapah­tu­man luon­net­ta sekä koh­de­ryh­mää. Tär­ke­ää on, että asia­kas tulee huo­mioi­duk­si ja kuul­luk­si hänel­le mie­lui­sel­la sekä tur­val­li­sel­la tavalla.

Ensi­luok­kai­sen pal­ve­lu­ko­ke­muk­sen luo­mi­nen on eri­koi­sa­laam­me. Vip­host Fin­land huo­leh­tii onnis­tu­nees­ti eri­lais­ten tapah­tu­mien sekä ravin­to­loi­den VIP-tilo­jen pöy­tä­myyn­nis­tä ja emän­nöin­nis­tä. Lisä­myyn­ti pöy­tä­myyn­nin avul­la tuo tapah­tu­mal­le par­haim­mil­laan huo­mat­ta­via lisä­tu­lo­ja sekä suju­voittaa asiak­kai­den ja jär­jes­tä­jä­ta­hon välis­tä asiointia.

Työtehtävät

 

VIP-emän­nän työn­ku­va pitää sisäl­lään lukui­sia eri­lai­sia työ­tehtäviä. VIP-emän­nän työn­ku­vaan voi­vat kuu­lua mm.

 • Tapah­tu­man alkuvalmistelut
 • Vie­rai­den vastaanottaminen
 • Pai­koil­le ohjaaminen
 • Tar­joi­lu
 • Vie­rai­den ohjeistaminen
 • Kysy­myk­siin vastaaminen
 • Kut­su­vie­rais­ta huolehtiminen
 • Viih­ty­vyy­den varmistaminen
 • Juok­se­vien asioi­den hoitaminen
 • Pöy­tä­myyn­ti
 • Pöy­tä­va­raus­ten hoitaminen
 • Oheis­oh­jel­man organisointi
 • Brän­din edustaminen
 • Jär­jes­tä­jän dele­goi­mat työtehtävät
 • Kul­je­tuk­sis­sa avustaminen
 

VIP-vie­rai­den ammat­ti­mai­nen hos­taa­mi­nen perus­tuu ennen kaik­kea VIP-emän­nän asian­mu­kai­seen kou­lut­ta­mi­seen, tilan­netajuun asia­kas­koh­taa­mi­sis­sa sekä teki­jän aiem­paan työko­kemukseen. Har­jaan­tu­nut otteem­me vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­teis­sa mah­dol­lis­taa moit­teet­to­man palvelukokemuksen.

Ota rohkeasti yhteyttä puhelimitse
tai jätä tarjouspyyntö