Haluatko lisätä tapahtumasi sujuvuutta ja eleganssia?

Viphost Finland Oy tarjoaa alansa parhaat VIP-emännät.

Väli­täm­me myös mes­sue­män­tiä, pro­moot­to­rei­ta sekä mui­ta tapah­tu­ma­työn­te­ki­jöi­tä eri­lai­siin yri­tys- ja yksi­tyis­ti­lai­suuk­siin. Väli­täm­me koke­nei­ta alan ammat­ti­lai­sia ympä­ri Suo­men, aktii­vi­sen toi­min­tam­me pai­not­tues­sa pää­osin Ete­lä-Suo­men alueelle.

Lämpimästi tervetuloa!

 

Asia­kas­pal­ve­lus­sa pie­net­kin asiat muo­dos­ta­vat yhdes­sä suu­ren koko­nai­suu­den. Onnis­tu­nei­den pal­ve­lu­ko­ke­mus­ten luo­mi­nen on erikoisalaamme.

Viphost.fi -sivus­ton kaut­ta voit vara­ta ammat­ti­tai­toi­set vip-emän­nät yri­tys- ja yksi­tyis­ti­lai­suuk­siin sekä mui­hin tapah­tu­miin. Tämän lisäk­si väli­täm­me pro­moot­to­rei­ta, mes­sue­män­tiä sekä tapah­tu­ma­työn­te­ki­jöi­tä.

Emän­nöin­ti vaa­tii heit­täy­ty­mis­ky­kyä sekä erin­omais­ta tilan­ne­ta­jua. Emän­nöin­nin funk­tio­na on saa­da asia­kas tun­te­maan itsen­sä eri­tyi­sek­si, arvos­te­tuk­si sekä huo­mioi­duk­si. Työm­me edel­lyt­tää ennen kaik­kea koko­nai­suuk­sien hallintaa. 

Haluam­me koros­taa asia­kas­pal­ve­lun ja läs­nä­olon mer­ki­tys­tä tapah­tu­mas­sa­si. Unoh­da kes­kin­ker­tai­suus ja nos­ta tapah­tu­ma­si asia­kas­pal­ve­lu ja toteu­tus uudel­le tasolle! 

Mak­si­moi tapah­tu­man viih­ty­vyys ja ulkois­ta  emän­nöin­ti meil­le!  Lop­pu­tu­lok­se­na on huo­li­tel­tu koko­nai­suus. Tar­joam­me tin­ki­mä­tön­tä ammat­ti­tai­toa ja väli­täm­me koke­nei­ta sekä luo­tet­ta­via teki­jöi­tä kil­pai­lu­ky­kyi­seen hintaan!

Palvelumme

VIP-emän­nöin­ti

Yri­tys­juh­lien
ja -tilai­suuk­sien
 emännöinti

Yksi­tyis­ti­lai­suu­det

Mes­sue­män­nät

Pro­moot­to­rit

Mark­ki­noin­ti­kier­tu­eet

Mai­nos­mal­lit

Tapah­tu­ma­työn­te­ki­jät

Meistä

Vip­host Fin­land pai­not­taa toi­min­nas­saan asia­kas­tyy­ty­väi­syyt­tä sekä hen­ki­lös­tön asian­mu­kais­ta kou­lut­ta­mis­ta. Lue lisää yri­tyk­sen toiminnasta!

Meistä

Vip­host Fin­land pai­not­taa toi­min­nas­saan asia­kas­tyy­ty­väi­syyt­tä sekä hen­ki­lös­tön asian­mu­kais­ta kou­lut­ta­mis­ta. Lue lisää yri­tyk­sen toiminnasta!