Haluat­ko kehit­tää tapah­tu­ma­si palvelukokemusta?
Vip­host Fin­land Oy on emän­nöin­nin edel­lä­kä­vi­jä. Kou­lu­tam­me sekä väli­täm­me alam­me par­haat tekijät.
Ota yhteyt­tä!
Mik­si tyy­tyä keskinkertaiseen?
Osal­lis­tum­me aktii­vi­ses­ti asiak­kai­dem­me pal­ve­lu­kon­sep­tien kehi­tys­työ­hön sekä asia­kas­ko­ke­mus­ten koko­nais­val­tai­seen parantamiseen.
Ota yhteyt­tä!
Pre­vious slide
Next sli­de

Viphost Finland Oy

Asia­kas­pal­ve­lus­sa pie­net­kin asiat muo­dos­ta­vat yhdes­sä suu­ren koko­nai­suu­den. Onnis­tu­nei­den pal­ve­lu­ko­ke­mus­ten luo­mi­nen on erikoisalaamme.

Viphost.fi -sivus­ton kaut­ta voit vara­ta ammat­ti­tai­toi­set vip-emän­nät tapahtumiisi.

Emän­nöin­ti vaa­tii heit­täy­ty­mis­ky­kyä sekä erin­omais­ta tilan­ne­ta­jua. Emän­nöin­nin funk­tio­na on saa­da asia­kas tun­te­maan itsen­sä eri­tyi­sek­si, arvos­te­tuk­si sekä huo­mioi­duk­si. Työm­me edel­lyt­tää ennen kaik­kea koko­nai­suuk­sien hallintaa.

Haluam­me koros­taa asia­kas­pal­ve­lun ja läs­nä­olon mer­ki­tys­tä tapah­tu­mas­sa­si. Unoh­da kes­kin­ker­tai­suus ja nos­ta tapah­tu­ma­si asia­kas­pal­ve­lu ja toteu­tus uudel­le tasolle!

Mak­si­moi tapah­tu­man viih­ty­vyys ja ulkois­ta emän­nöin­ti meil­le! Lop­pu­tu­lok­se­na on huo­li­tel­tu koko­nai­suus. Tar­joam­me tin­ki­mä­tön­tä ammat­ti­tai­toa ja väli­täm­me koke­nei­ta sekä luo­tet­ta­via teki­jöi­tä kil­pai­lu­ky­kyi­seen hintaan!

Ota roh­keas­ti yhteyt­tä puhe­li­mit­se tai jätä tarjouspyyntö