Sisäänheittäjän 10 kultaista ohjetta

Jokai­nen pit­kän lin­jan pro­moot­to­ri on jos­sain vai­hees­sa työ­uraan­sa teh­nyt sisään­heit­to­keik­ko­ja. Useim­mi­ten sisään­hei­tol­la tar­koi­te­taan ihmis­ten face to face kyl­mä­kon­tak­toin­tia, sisään­heit­tä­jän pysäyt­täes­sä ohi­kul­ke­via ihmi­siä. Tämä voi tapah­tua esi­mer­kik­si mes­suil­la, kaup­pa­kes­kuk­sis­sa, tapah­tu­mis­sa ja oikeas­taan kai­kis­sa yhteyk­sis­sä, jois­sa poten­ti­aa­li­nen asia­kas halu­taan hou­ku­tel­la tiet­tyyn pis­tee­seen myyn­tiä, akti­vi­teet­tia tai tie­don­ke­ruu­ta var­ten. Sisään­heit­tä­jän toi­men­ku­van haas­ta­vuus tulee useil­le ensi­ker­ta­lai­sil­le yllä­tyk­se­nä ja ulko­puo­li­sen tarkkailijan […]