Yritysjuhlien ja tilaisuuksien emännöinti

Emännöinti

 

Emän­nöin­ti on pal­ve­lu, jota voi­daan sovel­taa laa­jal­ti eri­lai­siin tilai­suuk­siin. Emän­nöin­ti sovel­tuu erin­omaisesti esi­mer­kik­si yri­tyk­sen pik­ku­jou­lui­hin, tee­ma­juh­liin, kesä­päi­viin sekä mui­hin yritystapahtumiin.

Emän­tien teh­tä­vä­nä on luo­da tilai­suu­teen viih­tyi­sä sekä vai­va­ton tun­nel­ma. Tyy­pil­li­ses­ti emän­nän työ­teh­tä­viin kuu­lu­vat vie­rai­den vas­taan­ot­to, vie­rai­den kysy­myk­siin vas­taa­mi­nen sekä infor­maa­tion tar­joa­mi­nen tapah­tu­man kulus­ta. Tapah­tu­man aika­na emän­nät voi­vat myös tar­joil­la juo­mia, huoleh­tia juh­la­ti­lan siis­tey­des­tä, toi­mia yhteis­työs­sä mui­den tapah­tu­man työn­te­ki­jöi­den kans­sa, pitää huol­ta vie­rai­den viih­ty­vyy­des­tä sekä aut­taa oheis­oh­jel­man koordinoinnissa.

Emän­tien tär­kein teh­tä­vä on tul­la toi­meen kai­ken­lais­ten ihmis­ten kans­sa. Tavoit­tee­na on sulau­tua osak­si tapah­tu­maa ja sen tun­nel­maa sekä sisäis­tää tapah­tu­man luon­ne jo ennen vie­rai­den saapumista.

“Tärkeää on, että asiakas tulee huomioiduksi ja kuulluksi hänelle mieluisella sekä turvallisella tavalla.”

Vip­host Fin­land välit­tää tar­vit­taes­sa myös kan­sain­vä­li­siä teki­jöitä asiak­kaan kie­li­tai­to­vaa­ti­mus­ten mukaan. On sit­ten ky­seessä ren­not yri­tys­juh­lat pie­nel­lä poru­kal­la tai viral­li­sem­pi tilai­suus ulko­mais­ten asiak­kai­den kans­sa, hoi­dam­me eri­lai­set tapah­tu­mat kor­kea­ta­soi­sel­la ammattitaidolla.

Tar­kat työ­teh­tä­vät vaih­te­le­vat tapah­tu­ma­koh­tai­ses­ti ja ne so­vitaan aina yhteis­työs­sä asiak­kaan kans­sa. Idea­na on sil­ti aina saa­da vie­ras tun­te­maan itsen­sä mah­dol­li­sim­man tervetul­leeksi. Emän­nän koh­taa­mi­nen on yleen­sä ensim­mäi­nen sekä vii­mei­nen asia, jon­ka vie­ras kokee tapah­tu­mas­sa. Näin ollen emän­näl­lä on tär­keä roo­li tapah­tu­ma­ko­ke­muk­sen miellyttä­vyyden varmistamisessa.

Ota rohkeasti yhteyttä puhelimitse
tai jätä tarjouspyyntö