Yritys

Viphost Finland Oy

 

Vip­host Fin­land Oy on perus­tet­tu kevääl­lä 2019. Yri­tyk­sen taus­tal­ta löy­tyy Turun Kaup­pa­kor­kea­kou­lus­ta kesäl­lä 2020 eko­no­mik­si val­mis­tu­nut Soin­tu Borg.  Soin­tu on työs­ken­nel­lyt pro­moo­tioi­den sekä emän­nöin­nin paris­sa jo kym­me­nen vuot­ta ja on näin ollen alan­sa rau­tai­nen ammattilainen. 

© Esa Piiroinen

Miten Viphost Finland eroaa muista alan palveluntarjoajista?

 

”Alal­la on täl­lä het­kel­lä pal­jon erin­omai­sia free­lance­rei­ta ja pal­ve­lun­tar­joa­jia. Ero­tum­me kui­ten­kin täl­lä het­kel­lä suu­rem­mis­ta alan yri­tyk­sis­tä ket­te­ryy­del­läm­me. Olen välit­tä­nyt teki­jöi­tä nuo­res­ta iäs­tä­ni huo­li­mat­ta jo seit­se­män vuot­ta ja itse pyö­ri­nyt täs­sä ske­nes­sä kym­me­nen vuot­ta. Tun­nen jokai­sen teki­jä­ni hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti ja osaan täten koh­den­taa oikeat teki­jät eri kei­koil­le asiak­kaan toi­vo­mus­ten mukaisesti.

Olen toi­mi­nut yrit­tä­jä­nä seit­se­män vuot­ta ja kerän­nyt ken­täl­tä pal­jon hil­jais­ta tie­toa. Koen, että tapa­ni kou­lut­taa teki­jät on täy­sin omaa luok­kaan­sa. Käym­me läpi pie­nim­mät­kin yksi­tyis­koh­dat, elä­vät esi­mer­kit asia­kas­koh­taa­mi­sis­ta ja kehi­täm­me näin itseäm­me jat­ku­vas­ti jakaen uudet oival­luk­set aina mui­den teki­jöi­den kans­sa. Teki­jöi­den kei­koil­la kar­tut­ta­mat tai­dot eivät mene iki­nä hukkaan!

Olem­me ennen kaik­kea koh­taa­mi­sien ammat­ti­lai­sia. Onnis­tu­nut emän­nöin­ti vaa­tii tasa­pai­not­te­lua ja muun­tau­tu­mis­ky­kyä. Teki­jän on mukau­dut­ta­va ympä­ris­töön­sä ja olta­va karis­maat­ti­nen. Saman­ai­kai­ses­ti emän­nän ei tule olla huo­mion kes­ki­pis­te. Fokus on kui­ten­kin aina itse tilai­suu­des­sa tai mai­nos­tet­ta­vas­sa tuotteessa.”“Tekijän on mukauduttava ympäristöönsä ja oltava karismaattinen. Samanaikaisesti emännän ei tule olla huomion keskipiste. Fokus on kuitenkin aina itse tilaisuudessa tai mainostettavassa tuotteessa.”

© Esa Piiroinen

Mitä arvoja painotatte omassa toiminnassanne?

 

”Asia­kas aina edel­lä. Kil­pai­lu on kovaa. Mikä­li ostet­tu pal­ve­lu ei miel­ly­tä, asia­kas ei tilaa sitä uudel­leen.  Kor­kea työ­mo­raa­li on toi­nen arvo, jota koros­tan omas­sa toi­min­nas­sa­ni. Pal­ve­lun on tuo­ta­va asiak­kaal­le näky­vää sekä mit­ta­ta­vis­sa ole­vaa lisä­ar­voa. Hyvä pal­ve­lu raken­tuu luot­ta­muk­sel­le, täs­mäl­li­syy­del­le sekä sopi­val­le nöy­ryy­del­le. Kukaan meis­tä ei pel­kää pais­kia töi­tä nis­ka limas­sa. Tapo­ja emän­nöi­dä on lai­das­ta lai­taan. Me erot­tum­me tehok­kuu­del­lam­me ja ammat­ti­mai­suu­del­lam­me. Käyn­ti­kort­ti­si on yhtä kuin vii­mei­sim­män keik­ka­si taso.”

Missä haluat nähdä yrityksen tulevaisuudessa?

 

”Tavoit­tee­na­ni on kas­vat­taa toi­min­taa jär­ke­väs­sä tah­dis­sa. Haluan luo­da pit­kä­jän­tei­siä ja hedel­mäl­li­siä asia­kas­suh­tei­ta sekä tar­jo­ta teki­jöil­le mie­lek­kään ja moti­voi­van työym­pä­ris­tön. Suu­rin osa teki­jöis­tä työs­ken­te­lee alal­la kui­ten­kin free­lance-poh­jai­ses­ti ja hom­man on toi­mit­ta­va moit­teet­to­mas­ti työn mah­dol­lis­ta­jan ja teki­jöi­den välil­lä, jot­ta toi­min­nan taso pysyy halu­tul­la asteella.

Vah­van brän­din luo­mi­nen ja hyvän mai­neen saa­vut­ta­mi­nen ovat aina kovan työn taka­na. Olen saa­nut tar­jo­ta pal­ve­lui­ta isoil­le yri­tyk­sil­le jo var­hai­ses­sa vai­hees­sa omaa yrit­tä­jä­pol­kua­ni. Olen täs­tä äärim­mäi­sen kii­tol­li­nen ja tavoit­tee­ni tule­vai­suu­den suh­teen ovat kun­nian­hi­moi­set. En kui­ten­kaan ota mitään itses­tään­sel­vyy­te­nä. Aina on annet­ta­va kaik­ken­sa. Yri­tyk­sen on jat­ku­vas­ti lii­kut­ta­va eteen­päin. Onnis­tu­nee­seen yri­tys­toi­min­taan ei ole ole­mas­sa mitään tai­ka­temp­pu­ja. Asia­kas­tyy­ty­väi­syys, oikea asen­ne ja maa­lais­jär­ki vie­vät hom­mas­sa jo pitkälle!

Tule­vai­suu­des­sa haluan yri­tyk­sen ole­van laa­du­kas ja alal­la arvos­tet­tu pal­ve­lun­tar­joa­ja. En halua monis­taa toi­min­taa myös­kään ”lii­an suu­rek­si”. Laa­dun on pysyt­tä­vä kor­keal­la ja toi­min­nan tyy­lik­kää­nä. Tavoit­tee­nam­me on tule­vai­suu­des­sa olla oman kent­täm­me mark­kin­ajoh­ta­ja Suo­men markkinoilla.”

Miksi asiakkaan pitäisi ostaa palveluita juuri Viphost Finland Oy:lta?

 

”Hin­ta­laa­tusuh­teem­me on koh­dal­laan. Laa­tu on ehdot­to­mas­ti toi­min­tam­me kes­kiös­sä. Kom­mu­ni­koin­ti kans­sam­me on vai­va­ton­ta ja pal­ve­lu kor­kea­ta­sois­ta. Lisäk­si tar­joa­mam­me oste­tun pal­ve­lun lisäk­si asiak­kaal­lem­me tar­vit­taes­sa eri­lai­sia kehi­ty­seh­do­tuk­sia sekä kerääm­me oma­toi­mi­ses­ti asiak­kaal­le arvo­kas­ta dataa kentältä.

Suu­rin moti­vaat­to­rim­me on tyy­ty­väi­nen asia­kas. Jokai­nen, joka on pal­ve­lui­tam­me käyt­tä­nyt, on aina tilan­nut nii­tä uudel­leen. Tyy­ty­väi­syys näkyy jat­ku­mo­na ja uskon, että ammat­ti­tai­to puhuu aina puolestaan.”

Ota rohkeasti yhteyttä puhelimitse
tai jätä tarjouspyyntö