Tapahtumatyöntekijät Viphostilta

Tapahtumatyöntekijä

 

Tapah­tu­ma­työn­te­ki­jä on tär­keäs­sä roo­lis­sa, kun tavoit­tee­na on iki­muis­toi­nen tapah­tu­ma. He yllä­pi­tä­vät ja kohot­ta­vat tun­nel­maa asen­teel­laan. Han­ka­lan tilan­teen havai­tes­saan, ammat­ti­tai­toi­nen tapah­tu­ma­työn­te­ki­jä saa nopeas­ti tilan­teen rahoit­tu­maan ja tapah­tu­ma voi jat­kua kes­key­tyk­set­tä.

Vip­host Fin­lan­din välit­tä­mät teki­jät sovel­tu­vat erin­omai­ses­ti eri­lai­siin yri­tys­ta­pah­tu­miin, kon­fe­rens­sei­hin, lan­see­raus­ti­lai­suuk­siin, kei­koil­le sekä mui­hin tapah­tu­miin.

Eri­lais­ten edus­tus­teh­tä­vien kir­jo on laa­ja ja emän­nöin­nin työ­ka­lut vaih­te­le­vat keik­ka­koh­tai­ses­ti.

Viphost välitty tapahtumatyöntekijän Kuopio Rockiin

Tapahtumatyöntekijän yleisiä vastuu-alueita:

  • Edus­ta­mi­nen ja ohjaa­mi­nen
  • Jär­jes­te­ly ja koor­di­noin­ti
  • Myyn­ti­työ
  • Avus­ta­mi­nen ja opas­ta­mi­nen
  • Tar­joi­lu ja kan­ta­mi­nen
  • Mate­ri­aa­lien jaka­mi­nen
  • Emän­nöin­ti ja juon­ta­mi­nen
  • Sisään­heit­tä­mi­nen ja vah­ti­mi­nen
  • Muut tapah­tu­mas­sa vaa­dit­ta­vat työt

 

Tapah­tu­mä­työn­te­ki­jän tär­kein teh­tä­vä on aut­taa tapah­tu­man onnis­tu­mi­ses­sa kai­kin mah­dol­li­sin kei­noin, joten teki­jäm­me voi aut­taa tapah­tu­mien eri vai­heis­sa. 

Kun tapah­tu­man val­mis­te­lu, itse tapah­tu­ma ja tapah­tu­man jäl­ki­hoi­to jär­jes­tyy suju­vas­ti ongel­mit­ta, kävi­jöil­le ja jär­jes­tä­jil­le jää hyvät muis­tot tapah­tu­mas­ta. 

Pys­tym­me jär­jes­tä­mään tapah­tu­ma­työn­te­ki­jöi­tä ympä­ri Suo­mea. Ota yhteyt­tä ja ker­ro tar­pee­si, pys­tym­me var­mas­ti aut­ta­maan!

 

Ota rohkeasti yhteyttä puhelimitse
tai jätä tarjouspyyntö