Tapahtumatyöntekijät Viphostilta

Tapahtumatyöntekijä

 

Tapah­tu­ma­työn­te­ki­jä on tär­keäs­sä roo­lis­sa, kun tavoit­tee­na on iki­muis­toi­nen tapah­tu­ma. He yllä­pi­tä­vät ja kohot­ta­vat tun­nel­maa asen­teel­laan. Han­ka­lan tilan­teen havai­tes­saan, ammat­ti­tai­toi­nen tapah­tu­ma­työn­te­ki­jä saa nopeas­ti tilan­teen rahoit­tu­maan ja tapah­tu­ma voi jat­kua keskeytyksettä.

Vip­host Fin­lan­din välit­tä­mät teki­jät sovel­tu­vat erin­omai­ses­ti eri­lai­siin yri­tys­ta­pah­tu­miin, kon­fe­rens­sei­hin, lan­see­raus­ti­lai­suuk­siin, kei­koil­le sekä mui­hin tapahtumiin.

Eri­lais­ten edus­tus­teh­tä­vien kir­jo on laa­ja ja emän­nöin­nin työ­ka­lut vaih­te­le­vat keikkakohtaisesti.

Viphost välitty tapahtumatyöntekijän Kuopio Rockiin

Tapahtumatyöntekijän yleisiä vastuu-alueita:

  • Edus­ta­mi­nen ja ohjaaminen
  • Jär­jes­te­ly ja koordinointi
  • Myyn­ti­työ
  • Avus­ta­mi­nen ja opastaminen
  • Tar­joi­lu ja kantaminen
  • Mate­ri­aa­lien jakaminen
  • Emän­nöin­ti ja juontaminen
  • Sisään­heit­tä­mi­nen ja vahtiminen
  • Muut tapah­tu­mas­sa vaa­dit­ta­vat työt

 

Tapah­tu­mä­työn­te­ki­jän tär­kein teh­tä­vä on aut­taa tapah­tu­man onnis­tu­mi­ses­sa kai­kin mah­dol­li­sin kei­noin, joten teki­jäm­me voi aut­taa tapah­tu­mien eri vaiheissa. 

Kun tapah­tu­man val­mis­te­lu, itse tapah­tu­ma ja tapah­tu­man jäl­ki­hoi­to jär­jes­tyy suju­vas­ti ongel­mit­ta, kävi­jöil­le ja jär­jes­tä­jil­le jää hyvät muis­tot tapahtumasta. 

Pys­tym­me jär­jes­tä­mään tapah­tu­ma­työn­te­ki­jöi­tä ympä­ri Suo­mea. Ota yhteyt­tä ja ker­ro tar­pee­si, pys­tym­me var­mas­ti auttamaan!

 

Ota rohkeasti yhteyttä puhelimitse
tai jätä tarjouspyyntö