Sointu Borg

Kuka on Viphost Finlandin takaa löytyvä Sointu Borg?

Soin­tu Borg kokee pala­vaa into­hi­moa emän­nöin­tiä koh­taan ja halu­aa ener­gi­soi­da omal­la esi­mer­kil­lään myös työl­lis­tä­mi­ään pro­moo­tio- sekä emän­nöin­tia­lan mui­ta freelancereita.

Miten kuvailisit itseäsi yrittäjänä?

Koen, että oma yrit­tä­jä­tai­pa­lee­ni on vas­ta aivan alus­sa, vaik­ka olen­kin elät­tä­nyt itse­ni yrit­tä­jä­nä jo pidem­män aikaa. Sivu­toi­mi­nen teke­mi­nen opin­to­jen ohel­la on kui­ten­kin täy­sin eri asia, kun koko­päi­väi­nen omis­tau­tu­mi­nen oman yri­tys­toi­min­nan kehit­tä­mi­seen. Nyt kun olen val­mis­tu­nut eko­no­mik­si Turun kaup­pa­kor­kea­kou­lus­ta, aion omis­taa kaik­ki resurs­si­ni yri­tyk­sen kas­vat­ta­mi­seen.  Olen tosin inho­rea­lis­ti sen suh­teen, että vah­vaa brän­diä ei luo­da päi­väs­sä. En hae nopei­ta voit­to­ja. Haluai­sin ajan mit­taan saa­vut­taa vakiin­tu­nei­ta sekä hedel­mäl­li­siä asia­kas­suh­tei­ta, jois­sa yhdes­sä teke­mi­nen voi­si syven­tyä tie­tyl­lä tapaa jae­tun stra­te­gian tasolle.

Tapa­ni olla yrit­tä­jä on aika lail­la syn­kas­sa oman per­soo­na­ni kans­sa. Olen puheis­sa­ni todel­la suo­ra­vii­vai­nen ja tyy­lil­tä­ni remp­seä. Tyk­kään teke­mi­sen mei­nin­gis­tä ja pyrin ole­maan läpi­nä­ky­vä aika lail­la kai­ken suh­teen, niin teki­jöi­den kuin myös asiak­kai­den suun­taan. Tehok­kuus ja luo­tet­ta­vuus ovat aika lail­la oman toi­min­ta­ni aju­rei­ta. Asiak­kaat halua­vat laa­tua ja mah­dol­li­sim­man vähän yli­mää­räis­tä säh­läys­tä. Minä koen tar­joa­va­ni molempia.

sointu-borg-pr

Miksi olet halunnut erikoistua yritystoiminnassasi juuri emännöintiin?

Emän­nöin­ti, toi­sel­ta nimel­tään hos­taa­mi­sen, on mie­les­tä­ni laji­na vie­lä tänä­kin päi­vä­nä hitusen aliar­vos­tet­tu. Val­lal­la on ylei­nen har­ha­luu­lo, että kuka vaan kyke­nee hos­taa­maan ja moni miel­tää hom­man hymyi­lyk­si ja pai­koil­laan sei­sos­ke­luk­si. Työn todel­li­nen luon­ne on pai­koil­laan kyh­nöt­tä­mi­sen täy­si vas­ta­koh­ta. Suu­ri osa ihmi­sis­tä ei edes oikein sisäis­tä kysei­sen pal­ve­lun tar­joa­maa lisä­ar­voa, vas­ta kun itse ken­täl­lä ammat­ti­tai­toi­sen ja kou­lu­te­tun emän­nän nähdessään.

Itse olen löy­tä­nyt rak­kau­den emän­nöin­tiin monien keik­ko­jen ja koh­taa­mi­sien kaut­ta. Emän­nöin­ti on alus­ta asti kiin­nos­ta­nut, kos­ka se on peri­aat­tees­sa sovel­let­tua psy­ko­lo­gi­aa, ryt­mit­tä­mis­tä, viih­dyt­tä­mis­tä sekä tilan­teen luke­mis­ta samas­sa pake­tis­sa. Emän­nöin­ti on usein pit­käl­ti myös sovel­ta­mis­ta sekä ongel­man­rat­kai­sua ja omaa tie­to­tai­toa pys­tyy kar­tut­ta­maan jatkuvasti.

Olen halun­nut ottaa emän­nöin­nin yri­tys­toi­min­ta­ni kes­ki­öön, kos­ka koen sen ole­van laji­na kai­kis­ta pal­kit­se­vin sekä saman­ai­kai­ses­ti haas­ta­vin. Uskon vah­vas­ti sii­hen, että kysei­nen pal­ve­lu tulee nos­ta­maan pää­tään Suo­mes­sa ja kan­sain­vä­li­ses­ti lähi­vuo­si­kym­me­ni­nä. Suo­ma­lai­nen­kin pal­ve­lu­kult­tuu­ri on jat­ku­vas­sa muu­tos­ti­las­sa ja hyvää pal­ve­lua uskal­le­taan vaa­tia ja sitä todel­la arvos­te­taan. Tai­vas on raja­na näis­sä hommissa!

Millainen on ammattitaitoinen emäntä?

Kaik­ki läh­tee sii­tä, että teki­jä sisäis­tää tasok­kaan asia­kas­pal­ve­lun mer­ki­tyk­sen ja lisää sii­hen omas­sa toi­min­nas­saan vähän vie­lä ekstraa pääl­le. Koko ajan pitäi­si olla myös taka­rai­vos­sa se, että oman toi­min­nan pitää hei­jas­tua välit­tö­mä­nä hyö­ty­nä itse tilaajalle.

Ammat­ti­tai­toi­nen emän­tä valit­see aina tilan­tee­seen ja ihmis­tyyp­piin sopi­van kom­mu­ni­koin­ti­ta­van. Asiak­kaan luku­tai­to on oikeas­taan kai­ken osaa­mi­sen kes­kiös­sä. Lop­pu­pe­leis­sä on kyse todel­la pie­nis­ta nyans­seis­ta, mit­kä erot­ta­vat kovan luo­kan teki­jän har­ras­te­li­jas­ta. Ammat­ti­lai­nen tuo hos­tat­ta­val­le arvos­te­tun sekä levol­li­sen olon, herät­tä­mät­tä vai­vaan­nut­ta­vaa, väki­näis­tä tai lii­an inten­sii­vis­tä tunnelmailmapiiriä.

Ota rohkeasti yhteyttä puhelimitse
tai jätä tarjouspyyntö