Promoottori

Pro­moot­to­ri kan­nat­taa hank­kia, kun kil­pai­let huo­mios­ta tapah­tu­mas­sa tai mes­suil­la ja haluat nous­ta esiin muis­ta brän­deis­tä. Tai­ta­van pro­moot­to­rin aito hymy ja halu pal­vel­la jää mie­leen ja edis­tää myyntiä.

Mitä promoottori tekee?

 

Pro­moot­to­ri aut­taa yri­tys­tä­si erot­tau­tu­maan tämän päi­vän brän­di- ja tuo­te­tul­vas­ta tapah­tu­mas­sa, mes­suil­la tai kier­tueil­la. Myön­tei­nen erout­tau­tu­mi­nen kil­pai­li­jois­ta onnis­tuu ammat­ti­mai­ses­ti toteu­te­tun pro­moo­tion avulla.

Onnis­tu­nut pro­moo­tio edel­lyt­tää tehok­kai­ta pro­moot­to­rei­ta sekä hyvin suun­nit­tel­lun toteu­tuk­sen. Pro­moot­to­rin teh­tä­vä on edis­tää myyn­tiä sekä tuot­teen tai pal­ve­lun näky­vyyt­tä jut­te­le­mal­la ohikulkijoille.

Ammat­ti­tai­toi­nen pro­moot­to­ri on oma-aloit­tei­nen ja ihmi­siä roh­keas­ti lähes­ty­vä per­soo­na. Hyvin toteu­te­tus­sa pro­moo­tios­sa pro­moot­to­rit tuo­vat esiin asiak­kaan tuot­tei­ta ja pal­ve­lui­ta tehok­kain ja huo­mio­ta herät­tä­vin keinoin.

Roh­kai­sem­me sinua irrot­tau­tu­maan flye­rei­den jaos­ta koh­ti moder­ne­ja markkinointitapoja!

Ota yhteyt­tä ja suun­ni­tel­laan yri­tyk­sel­le­si sopi­va proomotio!

“Myyntityössä ratkaisevaa on periksiantamattomuus ja aktiivinen tekeminen. Tuloksellinen työnteko vaatii oikeaa asennetta ja projektin onnistuminen rohkeaa otetta sekä ihmistuntemusta.”

Tehtävät

 

Pro­moot­to­rin teh­tä­vät voi­vat sisäl­tää mm.

  • Tuo­te­ja­ko­ja
  • Mais­ta­tuk­sia
  • Tuo­te­myyn­tiä
  • Uus­asia­kas­han­kin­taa
  • Kyse­ly­jen suorittamista
 

Eri­lais­ten pro­moo­tio­töi­den skaa­la on laa­ja ja voi tar­koit­taa hyvin­kin eri­lai­sia teh­tä­viä. Ammat­ti­tai­toi­nen pro­moot­to­ri osaa mukau­tua yri­tyk­sen olo­suh­tei­siin ja on myyn­nin sekä asia­kas­pal­ve­lun monio­saa­ja. Vip­host Fin­lan­din välit­tä­mät pro­moot­to­rit ovat asia­kas­pal­ve­lu­hen­ki­siä, ulos­päin­suun­tau­tu­nei­ta sekä hyvil­lä myyn­ti­tai­doil­la varus­tet­tu­ja tekijöitä.

Myyn­ti­työs­sä rat­kai­se­vaa on perik­sian­ta­mat­to­muus ja aktii­vi­nen teke­mi­nen. Tulos­o­rien­toi­tu­nut työn­te­ko vaa­tii oike­aa asen­net­ta ja pro­jek­tin onnis­tu­mi­nen roh­ke­aa otet­ta sekä ihmistuntemusta.

Saat meil­tä pro­moot­to­rin Hel­sin­kiin, Tam­pe­reel­le, Tur­kuun ja mui­hin kau­pun­kei­hin. Ota yhteyt­tä ja ker­ro tarpeesi.

SUUNNITELLAAN promootio yhdessä!

Ota rohkeasti yhteyttä puhelimitse
tai jätä tarjouspyyntö