Messuemäntä

Miksi messuemäntä kannattaa tilata?

 

Mes­suil­le osal­lis­tu­mi­nen on yri­tyk­sel­le usein mit­ta­va inves­toin­ti sekä huo­mat­ta­va mark­ki­noin­ti­pa­nos­tus. Vali­tet­ta­van usein itse fyy­si­seen mes­su­pis­tee­seen sat­sa­taan enem­män kuin asian­mu­kai­seen ja osaa­vaan messuhenkilöstöön. 

Onnis­tu­neen mes­sustra­te­gian suun­nit­te­lus­sa on hyvä huo­mioi­da yri­tyk­sen sisäi­nen työn­ja­ko.  Jos oman hen­ki­lös­tön aika on kal­lis­ta tai heil­lä ei ole koke­mus­ta mes­su­vie­rai­den sisään­heit­tä­mi­ses­tä ja kon­tak­toin­nis­ta, kan­nat­taa pal­ka­ta ammat­ti­mai­nen mes­sue­män­tä avuk­si. Yri­tyk­sen brän­dil­le, hen­ki­lös­tön ajan­käy­töl­le ja mes­su­pis­teen veto­vo­mai­suu­del­le on usein paras­ta, kun tai­ta­va mes­sue­män­tä hoi­taa käyn­ti­kort­tien keruun, vie­rai­den vas­taan­o­ton sekä juok­se­vien asioi­den hoitamisen.

Mes­su­pis­teen ensi­si­jai­se­na tar­koi­tuk­se­na on erot­tua ja vetää kävi­jöi­tä puo­leen­sa. Mones­ti yri­tys luot­taa etu­kä­teen lii­al­ti oman pis­teen­sä hou­kut­te­le­vuu­teen, miet­ti­mät­tä pis­teel­le sen kum­mem­pia veto­nau­lo­ja tai akti­vi­teet­te­ja. Autam­me kon­kreet­tis­ten tavoit­tei­den aset­ta­mi­ses­sa, mes­su­pis­teen etu­kä­teis­suun­nit­te­lus­sa sekä mes­sue­män­nän hyödyntämisessä.

Onnis­tu­nut mes­su­to­teu­tus vaa­tii pon­nis­te­lu­ja sekä aktii­vi­suut­ta. Ammat­ti­tai­toi­nen mes­sue­män­tä aut­taa yri­tys­tä­si mak­si­moi­maan mes­suil­ta saa­dun talou­del­li­sen hyö­dyn ja mes­su­pis­teen näky­vyy­den. Vip­host Fin­land Oy aut­taa mes­su­jen toteutuksessa!

Messuemäntä Robitin pisteellä

Messuemännän tehtäviä

 • Arvon­to­jen sekä kil­pai­lu­jen vetäminen
 • Oheis­tuot­tei­den jakaminen
 • Mes­su­vie­rai­den vastaanotto
 • Mes­su­vie­rai­den emän­nöin­ti messupisteellä
 • Tuot­tei­den esittely
 • Pal­ve­lui­den esittely
 • Lii­dien kerääminen
 • Tar­joi­lu
 • Eri­lais­ten akti­vi­teet­tien vetäminen
 • Oheis­oh­jel­mat
 • Tie­don­ke­ruu
 • Yri­tyk­sen edus­ta­mi­nen asiak­kaan suun­nit­te­le­mis­sa työtehtävissä

Mes­sue­män­nän toi­men­ku­vaa suun­ni­tel­taes­sa kehit­täm­me mie­lel­läm­me ideoi­ta yhteis­työs­sä asiak­kaan kans­sa ja autam­me tehok­kaan mes­sustra­te­gian raken­ta­mi­ses­sa. Suun­nit­te­lem­me toi­min­nal­le kon­kreet­ti­set tavoit­teet ja kou­lu­tam­me mes­sue­män­nät työ­teh­tä­vää var­ten yhteis­työs­sä asia­kas­yri­tyk­sen kanssa.

Ota rohkeasti yhteyttä puhelimitse
tai jätä tarjouspyyntö